SMD聚合物价格报价

全部分类 > 电容 > 钽电容> SMD聚合物

selector three

SMD聚合物 228 个产品
展开
系列
 • F38(1)
 • T541(7)
 • T55(2)
 • TCJ(1)
电压
 • 100V,78V(2)
 • 10V(17)
 • 10VDC(5)
 • 16V(6)
 • 16VDC(4)
 • 2.5V(1)
 • 2.5VDC(1)
 • 20V(2)
 • 20VDC(2)
 • 25V(8)
 • 25VDC(4)
 • 30V(5)
 • 30VDC(5)
 • 35V(11)
 • 35VDC(4)
 • 4V(2)
 • 4VDC(1)
 • 50V(3)
 • 50V,33V(1)
 • 50VDC(1)
 • 6.3V(6)
 • 6.3VDC(1)
 • 60V,39.6V(1)
 • 63V(1)
 • 63VDC(3)
 • 6V(4)
封装/外壳
 • 0603(1)
 • 0805(2)
 • 1206(2)
 • 1210(3)
 • 2917(19)
 • 2924(3)
 • 7343-31(3)
引线间距
 • 0.5mm(7)
 • 0.9mm(13)
 • 1.7mm(25)
长度
 • 24.5mm(3)
 • 2mm(5)
 • 3.2mm(41)
 • 3.5mm(80)
 • 6mm(1)
 • 7.3mm(46)
 • 8mm(8)
高度
 • 0.8 mm(1)
 • 0.9mm(15)
 • 1.1mm(22)
 • 1.4mm(3)
 • 1.6mm(30)
 • 1.9mm(56)
 • 2.5mm(1)
 • 2.8mm(14)
 • 2mm(3)
 • 4mm(28)
 • 8.9mm(8)
 • 9.1mm(3)
宽度
 • 1.25mm(5)
 • 1.6mm(41)
 • 2.8mm(80)
 • 3.2mm(1)
 • 4.3mm(40)
 • 4.4mm(5)
 • 6mm(6)
 • 8.5mm(3)
 • 8.9mm(3)
重量
 • 0.07克(g)(1)
纹波电流
 • 1.878A(1)
 • 2.121A(1)
 • 2.23A(2)
 • 2.324A(1)
 • 2.598A(1)
 • 3.674A(2)
 • 4.243A(1)
工作温度
 • -55°C ~ 105°C(128)
 • -55°C ~ 125C(17)
 • -55°C ~ 125°C(37)
 • -55°C ~ 85°C(3)
商品目录
 • SMD聚合物(228)
偏差
 • 10%(7)
 • 20%(166)
 • ±10%(18)
 • ±20%(28)
容值
 • 100uF(40)
 • 10uF(11)
 • 120uF(1)
 • 150uF(22)
 • 15uF(5)
 • 1mF(2)
 • 2.2uF(3)
 • 220uF(22)
 • 22uF(14)
 • 25uF(2)
 • 260uF(2)
 • 3.3uF(4)
 • 30uF(1)
 • 330uF(12)
 • 33uF(16)
 • 4.7uF(4)
 • 470uF(9)
 • 47uF(30)
 • 6.8uF(5)
 • 600uF(1)
 • 660uF(1)
 • 680uF(2)
 • 68uF(7)
 • 940uF(1)
 • 94uF(2)
ESR
 • 100 mOhms(2)
 • 100mOhms(7)
 • 15 mOhms(1)
 • 150mOhms(2)
 • 15mOhms(2)
 • 18m Ohms(3)
 • 200mOhms(2)
 • 40 mOhms(1)
 • 45 mOhms(2)
 • 50 mOhms(1)
 • 500mOhms(1)
 • 55mOhms(3)
 • 60 mOhms(1)
 • 70 mOhms(1)
 • 70mOhms(4)
损耗因数 DF
 • 10(1)
 • 10%(7)
 • 8%(2)
漏泄电流
 • 100uA(2)
 • 13.9uA(1)
 • 165uA(1)
 • 200uA(1)
 • 300uA(1)
 • 330uA(1)
 • 352uA(1)
 • 47uA(2)
湿度敏感性
 • Yes(2)
寿命
 • 105°C 时为 2000 小时(1)
综合排序 价格 交期 库存 228个产品 1/5
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
T598B335M035ATE150 SMD聚合物 基美 9.3338
SMD聚合物

电压35V
偏差20%
容值3.3uF

库存: 2,000

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:2000

英国

 • 5+ ¥9.3338
 • 50+ ¥7.24331
 • 250+ ¥6.15851
 • 500+ ¥5.11891
 • 1000+ ¥4.44091
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"9.3338", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"7.24331", "promotionPrice":"","maxCount":"249", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"250","price":"6.15851", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"5.11891", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"4.44091", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥9.3338
合计: ¥46.67
加入购物车
直接购买
TCN4227M025R0100E SMD聚合物 AVX 33.4367
SMD聚合物

电压25V
封装/外壳2924
偏差±20%
ESR100mOhms
容值220uF

库存: 1,168

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:800

英国

 • 1+ ¥33.4367
 • 10+ ¥32.28411
 • 50+ ¥28.9393
 • 100+ ¥25.2329
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"33.4367", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"32.28411", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"28.9393", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"25.2329", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥33.4367
合计: ¥33.44
加入购物车
直接购买
T523H107M035APE070 SMD聚合物 基美 44.8497
SMD聚合物

电压35V
偏差±20%
容值100uF

库存: 927

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1000

英国

 • 1+ ¥44.8497
 • 50+ ¥41.2111
 • 100+ ¥37.1883
 • 250+ ¥33.5836
 • 500+ ¥31.26711
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"44.8497", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"41.2111", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"37.1883", "promotionPrice":"","maxCount":"249", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"250","price":"33.5836", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"31.26711", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥44.8497
合计: ¥44.85
加入购物车
直接购买
TCJ5477M016R0100 SMD聚合物 AVX 27.07481
SMD聚合物

电压16V
封装/外壳2917
偏差±20%
ESR100mOhms
容值470uF

库存: 669

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:400

英国

 • 1+ ¥27.07481
 • 10+ ¥21.83161
 • 50+ ¥18.7693
 • 100+ ¥17.02911
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"27.07481", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"21.83161", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"18.7693", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"17.02911", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥27.07481
合计: ¥27.07
加入购物车
直接购买
T599D157M006ATE045 SMD聚合物 基美 16.82571
SMD聚合物

电压6V
偏差20%
容值150uF

库存: 500

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:500

英国

 • 1+ ¥16.82571
 • 10+ ¥13.06281
 • 50+ ¥11.10791
 • 100+ ¥9.20951
 • 200+ ¥8.0117
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"16.82571", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"13.06281", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"11.10791", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"9.20951", "promotionPrice":"","maxCount":"199", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"200","price":"8.0117", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥16.82571
合计: ¥16.83
加入购物车
直接购买
T55D107M010C0045 SMD聚合物 Vishay 4.23057
SMD聚合物

电压10V
封装/外壳2917
容值100uF
偏差±20%
ESR45 mOhms

库存: 500

交期: 7~10个工作日

起订量:500

递增量:500

包装量:500

海外A01

 • 500+ ¥4.23057
[ {"priceType":"0","qty":"500","price":"4.23057", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥4.23057
合计: ¥2115.29
加入购物车
直接购买
T55D337M010C0018 SMD聚合物 Vishay 13.11475
SMD聚合物

电压10V
偏差±20%
封装/外壳7343-31
ESR18m Ohms
容值330uF

库存: 500

交期: 7~10个工作日

起订量:500

递增量:500

包装量:500

海外A01

 • 500+ ¥13.11475
 • 1000+ ¥10.4918
[ {"priceType":"0","qty":"500","price":"13.11475", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"10.4918", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥13.11475
合计: ¥6557.38
加入购物车
直接购买
T599D157M006ATE025 SMD聚合物 基美 17.741
SMD聚合物

电压6V
偏差20%
容值150uF

库存: 500

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:500

英国

 • 1+ ¥17.741
 • 10+ ¥13.7747
 • 50+ ¥11.6955
 • 100+ ¥9.718
 • 200+ ¥8.4298
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"17.741", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"13.7747", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"11.6955", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"9.718", "promotionPrice":"","maxCount":"199", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"200","price":"8.4298", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥17.741
合计: ¥17.74
加入购物车
直接购买
TCJ5477M016R0100 SMD聚合物 AVX 14.80698
SMD聚合物

电压16V
封装/外壳2917
偏差±20%
ESR100mOhms
容值470uF

库存: 400

交期: 7~10个工作日

起订量:400

递增量:400

包装量:400

海外A01

 • 400+ ¥14.80698
[ {"priceType":"0","qty":"400","price":"14.80698", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥14.80698
合计: ¥5922.79
加入购物车
直接购买
TCJY157M006R0015 SMD聚合物 AVX 16.2946
SMD聚合物

电压6.3V
封装/外壳2917
偏差±20%
ESR15mOhms
容值150uF

库存: 190

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1000

英国

 • 1+ ¥16.2946
 • 10+ ¥13.5035
 • 100+ ¥9.28861
 • 500+ ¥8.3507
 • 1000+ ¥6.4636
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"16.2946", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"13.5035", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"9.28861", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"8.3507", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"6.4636", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥16.2946
合计: ¥16.29
加入购物车
直接购买
T55D337M010C0018 SMD聚合物 Vishay 13.80861
SMD聚合物

电压10V
偏差±20%
封装/外壳7343-31
ESR18m Ohms
容值330uF

库存: 139

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:500

英国

 • 1+ ¥13.80861
 • 100+ ¥10.52031
 • 500+ ¥7.5936
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"13.80861", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"10.52031", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"7.5936", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥13.80861
合计: ¥13.81
加入购物车
直接购买
TEPSLA0E227M(25)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值220uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEGPSP21A106M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值10uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLA0G107M(35)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值100uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLA0G107M(45)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值100uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
T541X686K030CH6610 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压30VDC
偏差±10%
容值68uF

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
TEFPSA31A476M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值47uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEFPSA30J476M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值47uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLA1A106M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值10uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLA0J156M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值15uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLA0J226M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值22uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB20E227M(21)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值220uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
T541X337K010CT8605 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压10V
封装/外壳2917
容值330uF
偏差±10%
ESR15 mOhms

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
T556B127K050AH SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压50V,33V
偏差10%
容值120uF

库存: 订货

交期: -

起订量:100

递增量:100

包装量:100

-

-
[]
询价
T555B256K100AT SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压100V,78V
偏差10%
容值25uF

库存: 订货

交期: -

起订量:100

递增量:100

包装量:100

-

-
[]
询价
T598B225M035ATE200 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压35V
偏差20%
容值2.2uF

库存: 订货

交期: -

起订量:2000

递增量:2000

包装量:2000

-

-
[]
询价
T598D106M050ATE090 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压50V
偏差20%
容值10uF

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
T541X476K035CT8710 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压35V
封装/外壳2917
容值47uF
偏差±10%
ESR60 mOhms

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
TEPSLB20J337M(45)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值330uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB20J476M(70)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值47uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB21A106M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值10uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB21A226M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值22uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB21A476M(35)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值47uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB21C106M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值10uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB21C475M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值4.7uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
T541O687M010AH6710 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压10VDC
偏差20%
容值680uF

库存: 订货

交期: -

起订量:250

递增量:250

包装量:250

-

-
[]
询价
TEPSLB30J686M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值68uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB31C336M(55)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值33uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB31C336M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值33uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TSP4X607K016AT6510T541 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压16VDC
偏差±10%
容值600uF

库存: 订货

交期: -

起订量:50

递增量:50

包装量:50

-

-
[]
询价
TEPSLB21E226M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值22uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
T521D107M025ATE050 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压25V
偏差20%
容值100uF

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
TEPSLB30E107M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值100uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB30J157M(35)8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值150uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
TEPSLB30J226M8R SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

偏差20%
容值22uF

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
T541D477M2R5AH6510 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压2.5V
偏差20%
容值470uF

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
T541X337M010AT6510 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压10V
偏差20%
容值330uF

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价
T599D157M004ATE025 SMD聚合物 基美 0.00
SMD聚合物

电压4V
偏差20%
容值150uF

库存: 订货

交期: -

起订量:500

递增量:500

包装量:500

-

-
[]
询价