SMD接缝密封晶体价格报价

全部分类 > 晶振 > 晶体(无源)> SMD接缝密封晶体

selector three

SMD接缝密封晶体 87 个产品
制造商:
展开
频率
 • 12MHz(10)
 • 16MHz(5)
 • 19.2MHz(1)
 • 20MHz(5)
 • 24MHz(5)
 • 25MHz(13)
 • 26MHz(12)
 • 27.12MHz(4)
 • 27MHz(2)
 • 30MHz(1)
 • 32MHz(4)
 • 36MHz(1)
 • 37.4MHz(2)
 • 38.4MHz(2)
 • 40MHz(11)
 • 48MHz(3)
 • 50MHz(2)
 • 54MHz(1)
 • 8MHz(3)
负载电容
 • 10pF(7)
 • 11pF(1)
 • 12pF(7)
 • 15pF(1)
 • 18pF(16)
 • 20pF(6)
 • 28pF(1)
 • 7.5pF(1)
 • 7pF(1)
 • 8.5pF(1)
 • 8.8pF(1)
 • 8pF(2)
 • 9pF(2)
重量
 • 0.015克(g)(3)
 • 0.016克(g)(1)
 • 0.018克(g)(1)
 • 0.045克(g)(2)
 • 0.176克(g)(1)
 • 0.282克(g)(4)
 • 1克(g)(1)
商品目录
 • SMD接缝密封晶体(87)
封装/尺寸
 • 2.0*1.6*0.5(16)
 • 2.5*2.0*0.55(20)
 • 3.2*2.5*0.7(42)
 • 5.0*3.2*0.9(9)
频率稳定性
 • ±10ppm(19)
 • ±15ppm(2)
 • ±20ppm(7)
 • ±30ppm(18)
 • ±50ppm(1)
综合排序 价格 交期 库存 87个产品 1/2  下载紧缺秒杀清单
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
8Z19220001 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率19.2MHz
负载电容12pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y48090002 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率48MHz
负载电容8.8pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z37400001 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率37.4MHz
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y26000002 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M40000010 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率40MHz
负载电容12pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M26000028 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
负载电容7.5pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M26002002 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M12000034 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M36000015 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率36MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M27000037 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率27MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y32000004 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率32MHz
负载电容8pF
频率稳定性±20ppm
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M25000003 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容12pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z40000022 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M25000014 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容18pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M12000047 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z24000012 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率24MHz
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z26000077 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z26000017 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
负载电容12pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7B25000012 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸5.0*3.2*0.9

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
8Z12090001 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M40000102 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率40MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z40000073 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率40MHz
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y32000002 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率32MHz
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z12000012 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M24000036 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率24MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y27100005 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率27.12MHz
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M12000164 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
负载电容20pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M25000072 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M32000001 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率32MHz
负载电容18pF
频率稳定性±15ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z12000005 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z40090010 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率40MHz
负载电容12pF
频率稳定性±15ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z25000021 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M40000183 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率40MHz
负载电容15pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M27070006 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率27MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M26000056 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
负载电容9pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M26000314 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
负载电容8.5pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y38470011 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率38.4MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y48090009 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率48MHz
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7B25000001 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容20pF
频率稳定性±20ppm
封装/尺寸5.0*3.2*0.9

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
7M16000099 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率16MHz
负载电容9pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M20000005 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率20MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M26090006 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M25000013 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容10pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M20000021 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率20MHz
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Y37400001 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率37.4MHz
封装/尺寸2.0*1.6*0.5

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z26000012 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率26MHz
负载电容7pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M25020008 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率25MHz
负载电容20pF
频率稳定性±20ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
8Z16000018 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率16MHz
封装/尺寸2.5*2.0*0.55

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M12000009 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率12MHz
负载电容20pF
频率稳定性±20ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价
7M40090012 SMD接缝密封晶体 TXC 0.00
SMD接缝密封晶体

频率40MHz
负载电容11pF
频率稳定性±10ppm
封装/尺寸3.2*2.5*0.7

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

-

-
[]
询价